Tourterelle triste

Alain Denis

Tourterelle triste